WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:34 回復:1 發表於 3 天前
本主題由 212love 於 昨天 10:22 解除高亮
累計簽到︰1941 天
連續簽到︰5 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

官方機密/官方秘密 Official.Secrets, 2019.[MKV / 24.16G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 驚悚 传记 
地區: 美國 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg
& ?" W5 |% F2 S) l
5 f2 {  w6 K( R4 D! ^( L6 m) ]◎译 名 官方机密 / 官方秘密 / 官谎真相(港) / 瞒天机密(台)) t( |9 Z9 M! v1 z
◎片 名 Official Secrets0 P3 G' m2 w* w+ y1 y( @
◎年 代 2019
/ U5 _* [1 z% T1 W◎产 地 英国 / 美国# }3 t; O8 ], T5 h' M) c. Z
◎类 别 剧情 / 惊悚 / 传记
( E3 R5 n, _0 t# k: A) M◎语 言 英语% o% ]+ P7 E4 N# `2 \
◎上映日期 2019-01-28(圣丹斯电影节) / 2019-08-30(美国)
& X2 d: d& E% ]) \, [/ D% n# _◎IMDb评分 7.3/10 from 15195 users
) D. ^& O6 S( a* K0 S5 M◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt5431890
' Z5 d* |/ ~& u6 E& l! |◎豆瓣评分 7.7/10 from 8255 users0 D. m+ r9 r% K& D& S( ^+ D
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26718799/) `& ?1 Z1 {2 t' `5 L
◎片 长 112分钟(圣丹斯电影节)& Z% q) F! u# N& _# p. T' g
◎导 演 加文·胡德 Gavin Hood
! w; O) i3 ~  @& M! S2 z◎编 剧 加文·胡德 Gavin Hood / Gregory Bernstein / Sara Bernstein / Marcia Mitchell / Thomas Mitchell. `* Z$ U3 T) E) Z6 h
◎主 演 凯拉·奈特莉 Keira Knightley; Q5 Y# j% O; s% u$ W
   马特·史密斯 Matt Smith
+ L( Z& z# Y) i: z   拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes8 H) @1 ^: z( b4 e  l2 x2 [3 n
   马修·古迪 Matthew Goode$ \! R3 T8 k6 v3 B) q/ z
   因迪拉·瓦玛 Indira Varma
6 m; ]2 }0 c. a. _. m* e& |   瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans
' _6 G# e6 R* A: F' l1 C   康勒斯·希尔 Conleth Hill( g7 M: e) H" [. N
   玛安娜·本灵 MyAnna Buring
" ~: n0 |: \  I7 b0 T8 l" B7 c0 F   塔姆辛·格雷格 Tamsin Greig
7 r/ E+ U- t% ]1 E: m   哈蒂·莫拉汉 Hattie Morahan, q& d4 Y$ _' r% p8 F7 g
   杰克·法辛 Jack Farthing
6 B2 H- E4 _% w8 [: E   邵恩·杜里 Shaun Dooley
% F- N" V7 \; w. X- j/ f% _   约翰·赫夫南 John Heffernan
6 z7 r, Y) q6 f& c! N- z0 ^2 X5 d; P   雷·潘莎基 Ray Panthaki
, M: w3 [' P5 f2 S6 n6 }8 ?& E8 s   莫妮卡·杜兰 Monica Dolan7 ?% d$ x& }  R' R/ g
   克里斯·拉金 Chris Larkin
. k; J- K* d$ _& Z( S   肯尼思·库兰汉姆 Kenneth Cranham. a1 m. o) X! i* R3 u2 P. ?' v
   彼得·吉尼斯 Peter Guinness
! [/ K2 j/ \2 A( c, m! v   克莱夫·弗朗西斯 Clive Francis( l! G$ }* p+ U4 v1 v% t
   哈娜可福特曼 Hanako Footman# N, q8 x/ o/ D; R
   克里斯·雷利 Chris Reilly7 A# K, R$ G7 N. l
   马诺伊·阿南德 Manoj Anand; @& |6 T2 @+ ^( X$ [+ l
   詹妮·迪 Janie Dee1 z% d: y. D6 P. N" p, U
   乔·惠特利 Jo Wheatley3 I. e! b: S* l6 Z( N( c3 X
   亚当·巴克里 Adam Bakri; }  r/ r* S. S0 i' L2 `% W( p
   马克·普雷斯顿 Mark Preston
: Q# F! O& F. x$ m2 H! E; |: C9 m   菲奥娜·斯金纳尔 Fiona Skinner; x' a5 {- w+ F$ q
   保罗·布莱克维尔 Paul Blackwell
9 x; g8 f- t* o$ ]! _3 ~
( R+ Y& P* z7 n4 G) j% A" T7 ~: \, ^: V1 O
◎标 签 英国 | 政治 | 真实事件改编 | 剧情 | 传记 | 2019 | 美国 | KeiraKnightley
  D& V# f, ~# S1 I3 {* u/ `9 d  c. S: [; }! P
◎简 介; l9 h7 q0 d" x, j$ u* H$ N
& ?, Z  O3 H8 E: g5 o" C
 改编自真实事件,聚焦前英国情报机构政府通信总部的翻译员Katharine Gun,她在2003年伊拉克战争爆发前夕泄露了一份国家安全局备忘录,曝光美国和英国联合对联合国安理会成员进行的非法间谍活动。本片的剧本来自基于此真实事件的纪实文学作品《The Spy Who Tried To Stop A War: Katharine Gun And The Secret Plot To Sanction The Iraq Invasion》。& x. P) i. }; f0 b! R5 A7 T# N" i1 j
Video
1 {( N; \8 u9 sID : 13 {0 C" \" x7 Q, a5 r; x+ B. u3 Q  e- u
Format : AVC1 b: k% j0 Y6 A: d" y
Format/Info : Advanced Video Codec7 ~7 u% k8 u0 O! J$ F& l4 Z
Format profile : [email protected]6 ~" g1 E( K5 ~, }
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
5 n+ Z' e( y! `1 }Format settings, CABAC : Yes
, R) h7 ]6 E) B# o; h& t% {Format settings, Reference frames : 4 frames# v+ A- z( T7 B
Format settings, GOP : M=3, N=24
- v& Q7 M1 H* n2 L: w0 wCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC7 i7 m, n0 {% g3 z, h* |: N& M7 S
Duration : 1 h 51 min( Y$ H; J$ {7 B2 @: }
Bit rate mode : Variable
% f2 Z6 w' w: P8 U3 J+ ~, }Bit rate : 29.0 Mb/s
  n6 V2 _8 B' O2 u, U" P3 J7 S2 fMaximum bit rate : 35.0 Mb/s
# K) d6 X6 M. a( Q" `( n. DWidth : 1 920 pixels6 R+ W$ w. s& t# J, |, `# I+ B
Height : 1 080 pixels
. |% {2 H. U9 a4 [- BDisplay aspect ratio : 16:94 Y8 A/ E: r9 s2 J
Frame rate mode : Constant
' z% i! k  K& u& L! Y3 F/ T' @Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS4 l1 B+ M" L4 F. t
Standard : NTSC6 \% p6 i  X( ^# H
Color space : YUV
& o$ u# h/ i, N- i; A  PChroma subsampling : 4:2:0
4 [9 @7 V6 A1 f7 e1 eBit depth : 8 bits
6 z+ B9 Y4 {8 L) M5 iScan type : Progressive
6 @) k* C3 o5 J( I( G# q; p7 jBits/(Pixel*Frame) : 0.584
0 y% O, h  ~3 s' h: a; pStream size : 22.7 GiB (94%); `; I( v1 N' k; L8 E# E
Title : Official.Secrets.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
8 \( x2 C3 C( jLanguage : English
% a- O- M* O' L- x% vDefault : No, S( X  O: X5 z# H9 q7 f
Forced : No
' P/ D+ t# u5 a7 E. W$ W1 sColor range : Limited4 }# G9 z8 ^+ A
Color primaries : BT.709) y+ x, t; \2 p+ k8 b4 r
Transfer characteristics : BT.7096 ^" M5 @' A. l% W: B! O, V
Matrix coefficients : BT.709
1 ^" W6 S9 Z8 a) f% I( Q
( q4 i0 B4 m8 R8 ]Audio #1+ q% z. X. s2 U5 ]7 s/ x8 @
ID : 2
8 W' ]/ L2 ~; z, Z5 Z! s; d& vFormat : DTS XLL
9 t) o1 T7 m+ X( t" m+ P8 {Format/Info : Digital Theater Systems: B' b: O0 `% l2 \: P3 {; O  w7 [4 B
Commercial name : DTS-HD Master Audio7 M" s! B7 o* ]  g& L3 A
Codec ID : A_DTS+ C( c4 J% @) ?' v- x
Duration : 1 h 51 min! |# E& b# |, L. C
Bit rate mode : Variable9 u+ {3 M) I# D
Bit rate : 1 701 kb/s+ R0 q" H# h/ [! q, _5 O
Channel(s) : 6 channels  D& B. J: y1 [/ Z5 g, U
Channel layout : C L R Ls Rs LFE5 `8 j7 C: a( C+ V* J* Y
Sampling rate : 48.0 kHz5 {+ j! j5 a( C# K! K
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
; O3 w% S7 e9 q2 v9 C8 eBit depth : 16 bits1 w* _6 B1 r2 F+ k( C" Z
Compression mode : Lossless* |( N9 T9 c( a+ R0 Q% J3 k
Stream size : 1.33 GiB (5%)( Y% R' |! |, [; |
Title : Official.Secrets.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
1 a' L. z6 A7 v1 r1 ^" {2 b" Y& }Language : English3 Q/ m* M  g- }: ^
Default : Yes# f  q0 A' Y. [
Forced : No
# I& y0 `( f7 U' U3 H, M. q
! R6 }( j, f* K6 sAudio #2$ U% a1 @- s  |
ID : 3
2 M  [2 ?7 r. T- x$ XFormat : AC-3
- a$ H$ r7 i& ?2 w+ l5 U3 X3 bFormat/Info : Audio Coding 33 g% m" ~. p( G
Commercial name : Dolby Digital
; \9 D% j! g% X1 m, K# y$ uCodec ID : A_AC3  W* u2 ^9 Z$ I! O" I
Duration : 1 h 51 min! `! d$ b, g% x6 W# f4 o1 e
Bit rate mode : Constant3 }2 |* T5 l& F7 W4 j" Z
Bit rate : 192 kb/s
6 X, @' c! t8 _: uChannel(s) : 2 channels% v2 h+ K2 [- y. W9 j6 i$ T/ u
Channel layout : L R
6 n% |' _1 n, lSampling rate : 48.0 kHz0 y0 q7 r8 G" U  E/ d3 l( W# |3 `
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
9 m% [2 Z. U) q: F9 W# m# n: uBit depth : 16 bits
/ ?7 Z# A+ s2 K( bCompression mode : Lossy: t5 z! U- }( y/ l
Stream size : 154 MiB (1%)$ J4 f  r, y4 y. D, p& U' K
Title : Official.Secrets.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
0 W% Q9 ?' N! X1 L/ \. p* sLanguage : English
6 Q+ F/ n- R9 ]. b; O8 D9 {/ _Service kind : Complete Main1 `' `5 j. s- `* U4 E/ J: m: o
Default : No
- c. B/ K- u" n/ n, k6 q8 fForced : No
! a1 T2 ^& m  V9 i
3 Y# O& {! r) C- cText #1  d' Z9 u6 n2 i: \- o
ID : 4
! ~7 U% j3 x& ~+ nFormat : UTF-8
5 G- o4 f' R! X* ~% t6 I) BCodec ID : S_TEXT/UTF8
( K, }: _/ s) X6 P; _Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, L/ ]& E" p2 O: B0 ?& U1 L- a
Duration : 48 min 16 s- n, f  Z$ n$ G
Bit rate : 0 b/s: c' r. w8 Y+ g. m; F2 U# v( T
Count of elements : 8
! m3 v( N! I- Z/ v# o; P9 I+ {Stream size : 127 Bytes (0%)( c3 F5 U- h! ^6 c- ~5 g; G5 h7 u+ S
Title : English-FORCED-SRT! z# q' t/ A: d' T' P& |
Language : English9 k5 W, X% a3 l; c) t7 d4 o
Default : Yes; |5 Q# A/ }9 T" u; \9 c4 {
Forced : Yes3 G6 K# X+ V4 C' j+ u5 j( W. ?) L3 }0 p: o
. c# }" r' ~8 {2 ]5 D: |
Text #2
, Z& I" [. E- \. ]5 p1 W; z- [ID : 5
- t+ s2 q" w( r8 c. e7 }0 l* D: zFormat : UTF-8
! P6 W% v  J8 ^  ^Codec ID : S_TEXT/UTF83 E9 k6 C! B4 b' A3 r
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
0 _. w2 X( `# |+ V( Y2 N8 cDuration : 1 h 44 min
/ z' D4 C$ w5 W6 w: ZBit rate : 81 b/s( T- f3 x8 B$ ~; Q
Count of elements : 1786
9 p+ I  G5 {1 ]- n- k. F' \Stream size : 62.1 KiB (0%)' t" y# x" f0 n$ e, d1 M
Title : English-SRT
' l/ p2 F& m. c8 i! M9 rLanguage : English+ f0 E* p2 {3 e) J+ E' I- t! O# S& M# A
Default : No
) H$ V3 D- r* _6 f! s9 kForced : No+ E9 F3 A) `; S1 B4 I2 H9 @/ p' q0 E
4 [& V$ v; O* ?8 p
Text #34 J+ Y# \$ b, _: K$ W
ID : 6
9 v3 p: S$ m5 t8 s  @. i7 c9 XFormat : PGS
5 }' C, f+ C$ i$ B3 nMuxing mode : zlib
! q7 L) n+ F0 L) N& {" z- _Codec ID : S_HDMV/PGS  |8 D, s- X  D) V  ^* U/ m$ e
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: o* v% f3 ~2 }+ y6 V* nDuration : 1 h 44 min# t/ M+ w7 S3 x$ n0 e, h
Bit rate : 59.6 kb/s. I: s9 n; U, I
Count of elements : 3690
4 C/ W/ U* e( B; s" DStream size : 44.6 MiB (0%), d, I$ a6 g1 C$ A, n' O6 ^9 t7 z8 Y
Title : English-PGS
/ B7 O% D8 j  Y( FLanguage : English* a% L1 d# J8 t; R$ v. L6 e
Default : No% P  J0 R! W7 ?' X- \# Q
Forced : No4 P4 w9 t9 h+ i" m2 o6 D
% j( h: x/ z. F, g
Text #4/ k4 M% O0 d/ n; r4 ?) b9 H* {
ID : 7
! G8 |# C- B( S8 r- `* h+ xFormat : PGS! f/ u* P3 V0 o2 Z& g; [2 T
Muxing mode : zlib' u2 F' P9 R( H+ z- B
Codec ID : S_HDMV/PGS
$ S3 N, C  C- S0 x0 Q' C; rCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. \+ r; m# L* UDuration : 48 min 16 s
; p  c3 S* y, q6 Y8 PBit rate : 265 b/s
* r$ z: _. j/ {  A. jCount of elements : 161 f5 H  Z& G( G0 a
Stream size : 94.0 KiB (0%)& w9 }. h% S5 S4 Q0 D
Title : English-FORCED-PGS
7 @3 q2 f$ g' Y. ALanguage : English6 e" |% m! k5 X3 X
Default : No) {8 X3 E% c' [" O  W' B7 Q7 u
Forced : No" k4 P' A$ D$ l) o. X5 a$ ~$ K
% {. j0 R3 C9 @& b, i( l9 A
Menu
& m# }2 Z- U& ]7 d* A00:00:00.000 : en:Chapter 01# O! ^6 `4 D- P6 W1 E8 O7 Y
00:09:15.221 : en:Chapter 02& P2 @/ b8 y4 j3 Z- s  K
00:16:42.710 : en:Chapter 03
5 l+ p; y6 s" P* a, j00:22:48.658 : en:Chapter 044 S/ H3 V! x$ ?/ r3 Y! D
00:30:24.614 : en:Chapter 055 e7 ~# B( o  ~8 q
00:36:46.329 : en:Chapter 06
% b/ {$ K) @; N  v00:43:28.272 : en:Chapter 07
0 J% N4 Y; P$ v0 }0 {6 Y. \- X0 s* q00:51:34.758 : en:Chapter 08, K/ }: N, I: H6 @# ~
00:59:50.003 : en:Chapter 09
, c& ]0 D4 u0 P# f, N; y01:04:43.796 : en:Chapter 10* T) Y5 e, ]( |1 r* \$ \; b/ n
01:12:51.367 : en:Chapter 11
! V! q9 e7 ]  w/ ~4 i. y2 e01:18:34.543 : en:Chapter 12
; b+ U/ ]7 V( L" j, q3 f* z01:26:53.291 : en:Chapter 13
. h7 x/ Y) S; Y5 b7 e, W6 ~$ o01:33:57.131 : en:Chapter 14
/ ~( j4 z9 R$ Z7 Q% a01:42:49.454 : en:Chapter 15: X5 `5 d/ L/ X/ e& q
01:45:16.852 : en:Chapter 16
官方機密. MKV.torrent (60.97 KB, 下載次數: 7)
累計簽到︰104 天
連續簽到︰2 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
這個我收藏了!謝謝分享!WK的資源越來越豐富,這少不了大大的辛勞!

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部